Polityka prywatności sklepu internetowego www.mysweetroom.plPostanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego jest firma My Sweet Room s. c. Karolina Murlowska, Ines Murlowska, z siedzibą ul. Semaforowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry, posiadającą numer NIP: 6452557448, REGON: 381047325, adres e-mail: [email protected], zwana dalej Administratorem.

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.mysweetroom.pl.

3. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.


Cel przetwarzania danych

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu zgodnie z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

d) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników:

a) założenie konta w Sklepie;

b) zawarcie umowy;

c) dokonanie rozliczeń;

d) dostawa zamówionego przez Użytkownika towaru;

e) korzystanie przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);

f) prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Sprzedawcy i jego partnerów, w szczególności w celu realizacji usługi wysłania Newslettera;

g) wysyłanie wiadomości e-mail z polecanymi produktami;

h) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;

i) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

j) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na pytania wysłane przez Klientów.

k) dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę;

l) do celu personalizacji wyświetlanych Użytkownikom reklam, na podstawie danych pozyskanych przez podmioty trzecie poprzez pliki cookies, w oparciu o zgodę Użytkownika na stosowanie tego typu plików cookies.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest dobrowolne, podobnie jak podanie danych osobowych. Jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.


Rodzaj danych

1. Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres dostawy (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania), nr rachunku bankowego (w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta). W przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Podany zakres danych jest to maksymalny zakres danych, w przypadku odbioru osobistego – nie jest konieczne podanie adresu dostawy.


Udostępnianie danych osobowych

1. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić Sklep internetowy, w tym komunikację z Klientem:

a) firmy realizujące zamówienia;

b) dostawcy usług teleinformatycznych lub usług hostingu;

c) pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień;

d) podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne;

e) firmy, które serwisują oprogramowanie;

f) firmy, które wspierają Administratora w kampaniach marketingowych;

g) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.

2. Ponadto w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

3. Administrator oświadcza, że przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.


Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów (wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi) będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

2. Dane osobowe przetwarzane do celów prowadzenia ksiąg podatkowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

3. Dane osobowe przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

4. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe przetwarzane w celach personalizacji wyświetlanych Ci reklam będą przetwarzane do czasu wycofania Twojej zgody.

6. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników będą przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika w Portalu.


Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

1. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych;

b) odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

d) sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych;

e) przenoszenia danych osobowych;

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa Klienci mogą realizować poprzez wysłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.


Profilowanie w Sklepie internetowym

1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego.

2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

3. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.


Pliki „cookies”

1. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Wyłączenie plików cookies może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

2. Pliki cookies wykorzystywane przez nasz Portal dotyczą osób korzystających z Portalu, bez względu na to czy osoba odwiedzająca naszą stronę pozostaje naszym Klientem, ponieważ stosowana przez Administratora technologia plików cookies zbiera dane dotyczące każdej osoby, która odwiedza nasz Sklep internetowy. Pliki cookies stosowane przez mysweetroom.pl zbierają różnego rodzaju informacje o klientach odwiedzających nasz sklep, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania klientów. W przypadku informacji zbieranych przez cookies które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych.

3. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:

a) dopasowania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony;

b) uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w Portalu;

c) zapamiętywaniu produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

d) zapamiętywanie danych logowania do Sklepu Internetowego i danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia;

e) prowadzenia anonimowych statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników;

f) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu;

g) remarketingu, czyli prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, Facebook, Instagram;

h) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Portalu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook, Instagram.

4. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies:

Dostawca cookiesNazwa cookiesWażnośćTyp
PHP PHPSESSID Wygasają po zakończeniu sesji przeglądania third party cookies (funkcjonalne)
PrestaShop PrestaShop-d0c8ad02a3cd22702250d4b6aedc2e7a Wygasają z upływem dwudziestu dni third party cookies (niezbędne)
Inspectlet __insp_dct Wygasają natychmiast third party cookies (analityczne)
Inspectlet __insp_norec_sess Wygasają z upływem jednego roku third party cookies (analityczne)
Inspectlet __insp_nv Wygasają z upływem jednego roku third party cookies (analityczne)
Inspectlet __insp_slim Wygasają z upływem jednego roku third party cookies (analityczne)
Inspectlet __insp_targlpt Wygasają z upływem jednego roku third party cookies (analityczne)
Inspectlet __insp_targlpu Wygasają z upływem jednego roku third party cookies (analityczne)
Inspectlet __insp_wid Wygasają z upływem jednego roku third party cookies (analityczne)
Inspectlet __insp_pad Wygasają z upływem jednego roku third party cookies (analityczne)
Inspectlet __insp_sid Wygasają z upływem jednego roku third party cookies (analityczne)
Inspectlet __insp_uid Wygasają z upływem jednego roku third party cookies (analityczne)
Facebook _fbp Wygasają z upływem dwóch miesięcy i dwudziestu ośmiu dni third party cookies (reklamowe)
Google Analytics _ga Wygasają z upływem dwóch lat third party cookies (analityczne)
Google Analytics _gat_UA-119875530-1 Wygasają z upływem jednej minuty third party cookies (analityczne)
Google Analytics _gid Wygasają z upływem jednego dnia third party cookies (analityczne)
Google Adsense _gcl_au Wygasają z upływem dwóch miesięcy i dwudziestu ośmiu dni third party cookies (reklamowe)
Google Ads 1P_JAR Wygasają z upływem trzydziestu dni third party cookies (reklamowe)
Google Ads CONSENT Wygasają z upływem szesnastu lat pięciu miesięcy i dwudziestu dni third party cookies (funkcjonalne)
Google Ads NID Wygasają z upływem pięciu miesięcy i trzydziestu dni third party cookies (reklamowe)
Google DoubleClick IDE Wygasają z upływem jednego roku i dwudziestu czterech dni third party cookies (reklamowe)
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Wygasają z upływem pięciu miesięcy i dwudziestu siedmiu dni third party cookies (funkcjonalne)
YouTube YSC Wygasają po zakończeniu sesji przeglądania third party cookies (reklamowe)5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia, ponieważ standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies.

6. Podczas wizyt na Portalu gromadzone i przechowywane mogą być pliki cookies w ramach narzędzia Google Analytics (pliki o nazwach: _gat, _ga, _gid). Narzędzia Google Analytics są obsługiwane przez Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA. Google Analytics umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu na Portalu w sposób automatyczny, a także pomiar efektywności zamieszczanych tam treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom Administrator może poprawiać Portal i uczynić go bardziej interesującym dla Użytkowników. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google zlokalizowany w USA i tam zapisywane. Z uwagi na aktywowaną przez Administratora Serwisu anonimizację adresu IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

7. W ramach Google Analytics Administrator nie gromadzi jakichkolwiek danych, pozwalających na identyfikację Użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich Administrator ma dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

a) informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik;

b) podstrony, jakie przegląda Użytkownik w ramach Portalu;

c) czas spędzony w Naszym Portalu oraz na jego podstronach;

d) przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach Portalu;

e) źródło, z którego przechodzi Użytkownik do Portalu.

8. Ponadto Administrator korzysta w ramach Google Analytics z Funkcji Reklamowych, którymi są raporty demograficzne i zainteresowań, remarketing oraz funkcje raportowania o reklamach czy user-ID. W ramach Funkcji Reklamowych Administrator również nie gromadzi danych osobowych. Informacje, do jakich Administrator ma dostęp, to w szczególności:

a) przedział wieku, w którym znajduje się Użytkownik Portalu,

b) płeć Użytkownika,

c) przybliżona lokalizacja Użytkownika, która jest ograniczona do miejscowości,

d) zainteresowania Użytkownika określone na podstawie aktywności w sieci.

9. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, Administrator zachęca do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google dostępne pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

10. Podczas wizyt na Portalu gromadzone i przechowywane mogą być również pliki cookies w ramach narzędzia Google Ads. Narzędzia Google Ads są obsługiwane przez Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA. Używa ono plików cookie, by poprawiać jakość reklam. Częste zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują Użytkowników, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które Użytkownik już widział. Administrator korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie Administrator nie ponosi już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jako Użytkownikiem usług Google. Administrator korzystając z Google Ads, jest jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chciałby, by reklamy Portalu docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Użytkownikowi reklamę Portalu. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z personalizacji w ustawieniach reklam (w ramach narzędzi Google), Google przestanie mu wyświetlać spersonalizowane reklamy. Użytkownik może zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio na stronie Google: https://adssettings.google.com/.

11. Podczas wizyt na Portalu gromadzone i przechowywane mogą być również pliki cookies w ramach narzędzia Google AdSense. Narzędzia Google Ads są obsługiwane przez Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA. Portal, w związku z wyświetlaniem na niej reklam w ramach sieci AdSense, zawiera tagi reklam, które wydają przeglądarce internetowej Użytkownika polecenie wysłania żądania treści reklamowej z serwerów Google. Wraz z treścią reklamową serwer wysyła także plik cookie. Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin Użytkownika na Portalu lub w innych witrynach internetowych. AdSense używa plików cookie również po to, by poprawiać jakość reklam. Często zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują Użytkownika, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które już widziałeś. Korzystając z Google AdSense, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to Administrator nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jako Użytkownikiem usług Google. Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google Użytkownika do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta dane Użytkownika w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z personalizacji w ustawieniach reklam (w ramach narzędzi Google), Google przestanie mu wyświetlać spersonalizowane reklamy. Użytkownik może zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio na stronie Google: https://adssettings.google.com/.

12. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z polityką prywatności, którą stosuje Google, Użytkownik może zapoznać się z nią pod następującymi linkami:

a) https://policies.google.com/technologies/partner-sites,

b) https://policies.google.com/privacy.


Postanowienia końcowe

1. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego www.mysweetroom.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.