0 Item - 0,00 zł 0
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Razem (brutto) 0,00 zł

Polityka prywatności sklepu internetowego www.mysweetroom.plPostanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego jest firma My Sweet Room s.c. Karolina Murlowska, Ines Murlowska, z siedzibą ul. Semaforowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry, posiadającą numer NIP: 645-255-74-48, REGON: 381047325, adres e-mail: kontakt@mysweetroom.pl, zwana dalej Administratorem.   

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.mysweetroom.pl

3. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”Cel przetwarzania danych

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

d) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników:

a) założenie konta w Sklepie;

b) zawarcie umowy; 

c) dokonanie rozliczeń;

d) dostawa zamówionego przez Użytkownika towaru;

e) korzystanie przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);

f) prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Sprzedawcy i jego partnerów, w szczególności w celu realizacji usługi wysłania Newslettera;

g) wysyłanie wiadomości e-mail z polecanymi produktami;

h) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;

i) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

j) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na pytania wysłane przez Klientów. 

k) Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę. 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest dobrowolne, podobnie jak podanie danych osobowych. Jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.Rodzaj danych

1. Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres dostawy (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania), nr rachunku bankowego (w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta). W przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Podany zakres danych jest to maksymalny zakres danych, w przypadku odbioru osobistego – nie jest konieczne podanie adresu dostawy.Udostępnianie danych osobowych

1. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić Sklep internetowy, w tym komunikację z Klientem:

firmy realizujące zamówienia, 

dostawcy usług teleinformatycznych lub usług hostingu,

pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień,

podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne,

firmy, które serwisują oprogramowanie,

firmy, które wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, 

dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.

2. Ponadto w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

3. Administrator oświadcza, że przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.


Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów (wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o  świadczenie Usługi) będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

2. Dane osobowe przetwarzane do celów prowadzenia ksiąg podatkowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

3. Dane osobowe przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

4. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

5. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników będą przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika w Portalu.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

1. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych;  

b) odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

d) sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych; 

e) przenoszenia danych osobowych; 

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa Klienci mogą realizować poprzez wysłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany  na wstępie polityki prywatności.

Profilowanie w Sklepie internetowym

1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. 

2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

3. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Pliki „cookies”

1. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik odwiedzający nasz Sklep Internetowy)

Wyłączenie plików cookies może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

2. Pliki cookies wykorzystywane przez nasz Portal dotyczą osób korzystających z Portalu, bez względu na to czy osoba odwiedzająca naszą stronę pozostaje naszym Klientem, ponieważ stosowana przez Administratora technologia plików cookies zbiera dane dotyczące każdej osoby, która odwiedza nasz Sklep internetowy. Pliki cookies stosowane przez mysweetroom.pl zbierają różnego rodzaju informacje o klientach odwiedzających nasz sklep, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania klientów. W przypadku informacji zbieranych przez cookies które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych.

3. Administrator wykorzystuje cookies  w następujących celach:

a) dopasowania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony;

b) uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w Portalu

c) zapamiętywaniu produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

d) Zapamiętywanie danych logowania do Sklepu Internetowego i danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia.

e) prowadzenia anonimowych statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, 

f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu;

g) remarketingu, czyli prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, Facebook, Instagram

h) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Portalu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

Informacje na temat ww administratorów cookies:

Google Adwords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Instagram [ administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia, ponieważ standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies.

5. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Możliwe jest zablokowanie przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.

Postanowienia końcowe

1. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego www.mysweetroom.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.