0 Item - 0,00 zł 0
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Razem (brutto) 0,00 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  My Sweet Room

 

Spis treści:

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Rejestracja konta w sklepie

IV. Zamówienia

V. Płatności

VI. Dostawa

VII. Odbiór osobisty

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

IX. Reklamacje

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

XI. Ochrona danych osobowych

XII. Postanowienia końcowe

 

I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego mysweetroom.pl

2. Usługodawca (Sprzedawca) – My Sweet Room s.c. Karolina Murlowska, Ines Murlowska, z siedzibą ul. Semaforowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry, posiadającą numer NIP: 645-255-74-48, REGON: 381047325, wyłączny właściciel Sklepu internetowego www.mysweetroom.pl, adres e-mail: kontakt@mysweetroom.pl, tel. 575-333-510

3. Sklep internetowy (Portal) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.mysweetroom.pl.

4. Klient (Użytkownik) – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  (2) osoba prawna lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. Rejestracja - czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu w celu założenia Konta przez Użytkownika.

8. Konto - konto Klienta w Sklepie internetowym, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Informacje o Produktach podane w Portalu, czyli ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu, skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie cen towarów będących w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów lub usuwania towarów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, przy czym zmiany te nie mają zastosowania do zamówień złożonych przez Klienta przed datą ich wprowadzenia.

5. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Po uprzedniej akceptacji Sklepu internetowego możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską lub spedycyjną.

6. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie internetowym wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie internetowym nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową.

7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

b) Firefox w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

c) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

d) Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

e) Safari w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

III. Rejestracja Konta w Sklepie

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.

Dane wymagane do rejestracji to:

             imię i nazwisko Klienta,

             numer telefonu,

             adres e-mail

             adres zamieszkania (ewentualnie adres wysyłki zamówienia, jeśli jest inny niż adres zamieszkania).

             w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Klient dokonując rejestracji ustala hasło, za którego pomocą będzie dokonywał logowania do swojego konta.

2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się Regulaminem i jego akceptacja , wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe i dobrowolne.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres: kontakt@mysweetroom.pl.

5. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do Konta, lub wypowiedzieć dostęp do Konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

6. Wypowiedzenie dostępu do Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego, ale nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem.IV. Zamówienia

 

1. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez stronę Sklepu internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie, które założyły konto Klienta Sklepu lub dokonują zakupu jednorazowego, bez konieczności rejestracji. W obu przypadkach należy wypełnić stosowny formularz podając dane osobowe i zaakceptować Regulamin Sklepu.

3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. W celu złożenia zamówienia, Klient określa zamawiany towar, wybrany sposób dostawy, adres dostawy, wybrany sposób płatności.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezgodnego z prawdą podania danych przez Klienta, potrzebnych do realizacji zamówienia.

5. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie artykuły wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu internetowym Sklepu.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia, poprzez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”, stanowi oświadczenie woli zawarcia z My Sweet Room s.c Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zarejestrowanie zamówienia w Sklepie zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem internetowym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@mysweetroom.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

9. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

10. Towary zamówione przez Klienta są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówienia w dni robocze. Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail o postępie w realizacji złożonego zamówienia.

12. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie potwierdzenia otrzymania środków przez Sklep.

13. Przy wyznaczeniu terminu dostawy nie bierze się pod uwagę weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

14. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki paczki jest najdłuższy podany termin.

15. Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych zamówień.

16. W przypadku kiedy Zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Klient zostanie o tym poinformowany droga telefoniczną lub mailową i będzie mógł wówczas podjąć decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku dokonania ustaleń w formie telefonicznej, Sprzedawca po rozmowie z Klientem prześle do Klienta maila potwierdzającego ustną decyzję Klienta w sprawie realizacji Zamówienia.

18. Klient może anulować zamówienie telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 575 333 510 lub mailowo na adres: kontakt@mysweetroom.pl, o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wysłany przez Sklep. Zamówienie nie może zostać anulowane przez Klienta po wysłaniu towaru do Klienta. W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z zakupu towaru po jego wysłaniu przez Sklep, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu zawarte w rozdziale dotyczącym zwrotu towarów i prawa  odstąpienia od umowy.

19. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia w trybie określonym powyżej, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta należności na podane przez niego konto bankowe odpowiednio do zakresu rezygnacji.

20. Po zrealizowaniu zamówienia, w momencie przekazania Produktu przewoźnikowi, Klient otrzymuje drogą elektroniczną informację o wysłaniu towaru.

21. Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń dobrowolnie akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

V. Płatności

1. Klient może skorzystać z jednej z następujących form płatności:

a) przelew - Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.

Nr rachunku 07 1050 1386 1000 0092 5936 2938

My Sweet Room s.c., ul. Semaforowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

w tytule prosimy podać numer zamówienia,

b) płatność online oraz kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem Przelewy24.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

VI. Dostawa

1. Dostawa Produktu do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę, o których Sprzedawca informuje na stronach Sklepu internetowego i podczas składania Zamówienia.

2. Koszt dostawy zależny jest od wartości Zamówienia i gabarytów zamawianych Produktów i obciąża Klienta.

3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem podmiotów kurierów współpracujących ze Sprzedawcą. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego.

4. Przesyłki zagraniczne realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu z Klientem. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej.

5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

6. W przypadku, jeśli towar jest dostępny w magazynie Sklepu, szacunkowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Czas dostawy towarów na zamówienie opisany jesrt  przy każdym produkcie na stronie internetowej. 

7. Czas doręczenia przesyłki przez przewożnika wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

8.  Strony mogą określić inny termin realizacji zamówienia.

9. Koszty wysyłki są dostępne w zakładce Dostawa.

10. Wysyłka zamówień powyżej 449 PLN jest gratis. Nie dotyczy wysyłki produktów z kategorii meble.

11. W przypadku paczek ponad gabarytowych (waga gabarytowa >30 kg liczona wg wzoru przewoźnika) koszty wysyłki będą ustalane indywidualnie i Klient będzie o nich informowany drogą elektroniczną bądź telefonicznie przed nadaniem przesyłki. Klient zostanie poinformowany o zmianie kosztów wysyłki i jeżeli ich nie zaakceptuje, może zrezygnować z realizacji zamówienia bez dodatkowych kosztów.

12. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów wysyłki w związku z jej niestandardowym wymiarem lub kształtem, nie spełniającym wymogów firm kurierskich, w przypadku braku możliwości spakowania zamówionych produktów w jedną wymiarową paczkę lub w przypadku, gdy towar może ulec uszkodzeniu w transporcie i należy go zapakować osobno. Klient zostanie poinformowany o zmianie kosztów wysyłki i jeżeli ich nie zaakceptuje, może zrezygnować z realizacji zamówienia bez dodatkowych kosztów.

13. W momencie odbioru towaru i w obecności kuriera zaleca się, by Klient sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek widocznego uszkodzenia przesyłki, a także innych uszkodzeń, o ile są możliwe do wykrycia, należy spisać przy kurierze w 2 egzemplarzach protokół reklamacji (protokół szkody), który powinien zostać podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę. Należy również wykonać zdjęcia szkody. Skan/zdjęcie protokołu szkody oraz zdjęcia szkody należy wysłać na adres  kontakt@mysweetroom.pl.

14. Jeżeli klient nie będzie miał możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w ciągu 3 dni od daty dostarczenia. Jeżeli któryś z elementów będzie nosił znamiona uszkodzenia wówczas można skontaktować się z kurierem i poprosić o przyjechanie w celu spisania protokołu reklamacyjnego.

15. Klient ma możliwość skorzystania z transportu własnego sklepu, który realizowany jest w odległości do 30 km od siedziby sklepu. Stawka za transport własny sklepu jest naliczana wg stawki kilometrowej zawartej w zakładce Dostawa.


 

VII.  Odbiór osobisty

1. Klient, po zaznaczeniu takiej opcji przy zamówieniu, może osobiście odebrać przedmiot zamówienia w sklepie stacjonarnym My Sweet Room, mieszczącym się w Tarnowskich Górach 42-600, ul. Semaforowa 1, po otrzymaniu ze Sklepu potwierdzenia, że towar jest gotowy do odbioru. Przedmiot zamówienia powinien być odebrany w terminie 10 dni roboczych, w godzinach otwarcia sklepu, od momentu potwierdzenia gotowości towaru do odbioru.

2. Zamówienia odbierane w sklepie stacjonarnym mogą być opłacone przelewem na konto lub za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: My Sweet Room s.c., ul. Semaforowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@mysweetroom.pl, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie lub inny wskazany przez Sprzedawcę adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

8. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

9. Zwracany towar winien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym, niezniszczony i nieużywany, z tym zastrzeżeniem że Klient jest uprawniony np. do rozpakowania towaru i sprawdzenia kompletności, sprawności i jakości Produktu (w zakresie zwykłego zarządu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż  było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Wysyłając towar należy – stosownie do jego właściwości – zapakować go w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie.

11. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz dokładne dane Klienta z adresem oraz numerem konta bankowego, na które ma być zwrócona pobrana wcześniej należność za przedmiot zamówienia. Prosimy o wypełnienie formularza zwrotu, który można pobrać tutaj.

12. Zwrot należności ( reklamacja-  z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) nastąpi niezwłocznie na wskazane przez Klienta konto bankowe, nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania produktu przez Sklep. Klient zostanie również poinformowany pisemnie o przyjęciu zwrotu towaru, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży).

13. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

IX.  Reklamacje i gwarancje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe. Część z nich jest objęta gwarancją producenta lub dystrybutora. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta do towaru może być dołączona karta gwarancyjna. Okres i warunki gwarancji dla tych towarów określa gwarant.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia itp.) powstałe w wyniku użytkowania Produktu, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania Produktu (o ile ma to zastosowanie).

5. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać mailem na adres kontakt@mysweetroom.pl z podaniem:

    opis towaru (nazwa, model, itp.),

    numer i datę wystawienia paragonu (lub faktury VAT),

    dane do kontaktu (imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon),

    dokładny opis stwierdzonej wady towaru wraz z dokumentacją zdjęciową ( w przypadku mebli prosimy o podanie nr z instrukcji reklamowej części).

6.  Klient powinien odesłać reklamowany Produkt na adres: My Sweet Room s.c., ul. Semaforowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Klienta.

7. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli takie po stronie klienta powstaną, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Warunkiem zwrotu Klientowi kosztów związanych z transportem reklamowanych towarów jest przedłożenie przez Klienta dowodu poniesienia tych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon. Sklep może również zlecić odbiór reklamowanych elementów własnym kurierem. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Klienta na koszt Sprzedawcy.

8. W przypadku reklamacji mebli, jeśli jakiś element mebla będzie uszkodzony lub nienależycie wykonany prosimy o niemontowanie/ nieskładanie mebla, tylko poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub mailową. Będzie wówczas możliwa wymiana wadliwego elementu na nowy. W przypadku gdy meble zostaną złożone z elementem wadliwym oznacza to akceptację Klienta do jakości mebla i nie będzie możliwa wymiana wadliwego elementu na nowy. Sprzedawca nie przewiduje możliwości zwrotu mebla skręconego.

9. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. W przypadku odstąpienia od umowy w przypadku niemożności naprawy lub wymiany towaru (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od Klienta z tego tytułu należności, gotówką lub przelewem na wskazane przez niego konto, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub zaproponuje inne dostępne w sklepie produkty do wyboru.

11. Jeżeli Sprzedawca udziela gwarancji na Produkt, informuje o tym w opisie Produktu w Sklepie internetowym, podając w szczególności informacje o okresie obowiązywania i warunkach gwarancji. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadać mogą gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są wówczas w wystawianych przez producentów lub importerów dokumentach gwarancyjnych. Większość Produktów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy.

2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami

 

XI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep My Sweet Room prowadzony przez Karolinę Murlowską i Ines Murlowską, prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą My Sweet Room s.c. w Tarnowskich Górach, 42-600, przy ul. Semaforowej 1, NIP: 645-255-74-48, REGON: 381047325.

2. Klient, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, zakładając konto w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, oświadcza, że są to jego dane i są one zgodne z prawdą. Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep, w celach związanych z realizacją sprzedaży towarów, podanych przez niego danych osobowych oraz za specjalną zgodę może wyrazić zgodę na przetwarzania swoich danych w celach marketingowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

5. Możliwymi odbiorcami danych Klienta są:

- w przypadku korzystania przez Klienta z dostawy, wybrany przewoźnik lub pośrednik świadczący usługę na zlecenie Sklepu,

 - w przypadku korzystania z płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą, wybrany podmiot obsługujący płatności w Sklepie

- w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, firmy, które wspierają administratora w kampaniach marketingowych

-  dostawcy usług prawnych i doradczych.


6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

7. Dane Klienta Sklepu są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością, w tym m.in. odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Żądania w tym zakresie należy wysłać na piśmie na adres Sklepu ul. Semaforowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@mysweetroom.pl

8.  Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

9. Sklep wykorzystuje pliki typu “cookies”, czyli małe pliki tekstowo – numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym danego Użytkownika sieci Internet, podczas przeglądania serwisu i pozwalają na ponowną identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia się ze stroną mysweetroom.pl

10.  Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony mysweetroom.pl przez Użytkownika , a ich głównych celem jest ułatwienie korzystania ze strony przez Użytkownika.

11. Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika. Brak zmian dokonanych przez użytkownika w przeglądarce oznacza akceptację polityki cookies stosowanej przez sklep.

12. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w polityce prywatności sklepu.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z konieczności dostosowania jego treści do obowiązujących przepisów prawa lub z przyczyn organizacyjnych. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie w szczególności poprzez umieszczenie na stronie www.mysweetroom.pl (w zakładce „Regulamin”) na okres minimum jednego miesiąca informacji o zmianach wraz ze wskazaniem daty zmian. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu, chyba że Klient wyrazi wolę objęcia transakcji postanowieniami regulaminu w nowym brzmieniu. Zmiana regulaminu nie ogranicza praw nabytych przez Klienta przed datą wejścia w życie nowej treści regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie internetowym. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie internetowym lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym).

4.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2019 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.